Ochrana osobných údajov a používanie cookies

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

PREVÁDZKOVATEĽ

- PANNONIA STEEL, s. r. o., Závodná 3F, 821 06 Bratislava,
- IČO: 47 536 179, Zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č.94697/B

AKÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

Osobné údaje ktoré spracúvame minimalizujeme tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate. Zároveň musíme splniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti.

ÚČELY A PRÁVNA ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Účel spracúvania Právny základ Rozsah osobných údajov
Obchodná agenda (zmluvy, objednávky, ponuky a komunikácia) Nariadenie GDRP čl. 6 písmeno b) nariadenia - plnenie zmluvy, alebo predzmluvných povinností Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt
Obchodná, predzmluvná komunikácia cez webový formulár Nariadenie GDRP čl. 6 písmeno b) nariadenia - plnenie zmluvy, alebo predzmluvných povinností Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, adresa a údaje uvedené v komunikácii
Vedenie účtovníctva Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno c) zákonná povinnosť, napr. Zákon 431/2002 o účtovníctve Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt
Vybavovanie reklamácií Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno c) zákonná povinnosť, napr. zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový konta

Pri spracúvaní vašich osobných údajov nevyužívame automatizované rozhodovanie. Profilovanie využívame iba v malom rozsahu v rámci on-line marketingu, pre prispôsobenie obsahu reklám a nemá na vás žiadne právne účinky.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim príjemcom, alebo kategóriám príjemcov. Ich aktuálny zoznam Vám poskytneme na vyžiadanie.

• Sprostredkovateľ pre vedenie účtovníctva, evidenciu pošty, vybavovanie reklamácií
• Poskytovatelia IT a telekomunikačných služieb
• Poskytovatelia cloudových služieb a aplikácií

Ďalej vaše údaje môžeme v odôvodnených prípadoch poskytnúť:

 • Advokátske a právne kancelárie
 • Znalci a súdny znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Iné orgány verejnej správy, pokiaľ to vyplýva z osobitného predpisu

Ak vaše údaje prenášame k poskytovateľom cloudových služieb, alebo online aplikácií, deje sa tak iba na základe zásad ktoré sú definované v rámcovej zmluve o medzi USA a EÚ tzv. Privacy Shield.

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k záujmu ktorý sledujeme. V prípade kamerového systému je to 15 dní, v prípade iných účelov potom 2 až 5 rokov.
 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.


• Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
• Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
• Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
• Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
• Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
• Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
• Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť osobne, alebo poštou doručením žiadosti na našu adresu. Žiadosť nemá predpísanú formu, uveďte v nej kontaktné informácie, o čo žiadate a prípadne vašu žiadosť doplňte o informácie, ktoré nám pomôžu vybaviť ju.
Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.
Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

 

Informácie o používaní cookies

Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania tejto web stránky a zlepšenia poskytovaných služieb, ukladáme niekedy vo vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies.

1. ČO SÚ COOKIES?

Cookie sú malé textové súbory vytvorené komunikáciou medzi touto web stránkou a prehliadačom. Cookie ukladajú naše servery, pomocou prehliadača do vášho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu). Vďaka cookie naša stránka pri ďalšej návšteve pozná vaše zariadenie.

2. NA ČO POUŽÍVAME COOKIES?

Naše servery používajú cookies za účelom skvalitňovania služieb a prispôsobenia obsahu web stránky vašim potrebám a preferenciám. Používame ich najmä na:
• zhromažďovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií o vašom prístupe a správaní sa na webe,
• rozpoznanie a zjednodušenie používania webu pri opätovnej návšteve,
• poskytnutie informácií z okruhu vašich záujmov a potrieb,
• odporúčanie služby, ktoré zodpovedajú vašim záujmom a potrebám,
• monitorovanie správneho fungovania webu,
• skvalitňovanie poskytovaných služieb.
Cookie používa takmer každá web stránka. Pri opätovnej návšteve vám pomôžu zapamätať si navštívené stránky a predchádzajúce nastavenia. Tým, že prehliadate túto web stránku súhlasíte s ukladaním cookie na uvedený účel. Zbierané údaje sú anonymné a nevedú k vašej priamej identifikácii.

3. AKÉ SÚ DRUHY COOKIE?

Z časového hľadiska používame cookie, ktoré sú dočasné a trvalé.
• Dočasné cookie sa ukladajú vo vašom zariadení len počas doby trvania návštevy, kým web stránku nezatvoríte.
• Trvalé cookie sa ukladajú vo vašom zariadení a zostávajú tam až dokým ich nevymažete, resp. neuplynie doba nastavená v prehliadači.


Z obsahového hľadiska používame nasledovné cookie:
• Základné cookie, ktoré sú potrebné na riadne a kvalitné užívanie web stránky (napr. prihlasovacie údaje)
• Prevádzkové cookie, prostredníctvom ktorých môžeme analyzovať vaše správanie na web stránke (napr. počet stránok, na ktorých bol, či aký čas na nich zotrval);
• Funkčné cookie, prostredníctvom ktorých môžeme skvalitniť funkčnosť web stránky tým, že sa zaznamenáva, ktoré služby vám už boli ponúkané.
• Reklamné cookie, prostredníctvom ktorých je možné vyhodnotiť okruh vašich záujmov a potrieb a na základe toho vám ponúknuť relevantné služby.

Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Cookie na reklamné účely používame iba s vašim súhlasom.
 

4. AKO ZMENIŤ UKLADANIE COOKIE?

Väčšina webových prehliadačov podporuje správu cookie. Vo svojom prehliadači si môžete cookie zmazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, prípadne obmedziť ich na vami vybrané typy.
Informácie o prehliadačoch a o spôsobe správy cookie nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov.

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
 • Safari https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac
 • Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/12454/windows-10-microsoft-edge-privacy-faq
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

5. COOKIES TRETÍCH STRÁN

Na našej webovej stránke sú odkazy a prepojenia aj na iné web stránky. Preto môžu byť počas prehliadania našej web stránky vytvorené súbory cookie, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prepojenie s analytickými nástrojmi Google alebo obsahu Facebook. Ide o pseudonymizované údaje a ako prevádzkovateľ nemáme možnosť ich priradiť k vašim konkrétnym osobných dátam. Doplňujúce informácie o používania súborov cookies si môžete prečítať na ich stránkach.

 

 • GOOGLE https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk
 • FACEBOOK https://www.facebook.com/policies/cookies/

6. NA KOHO SA OBRÁTIŤ?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania cookie na našich web stránkach, kontaktujte nás na uvednom emaili na stránke.